Informacja o strategii podatkowej realizowanej w 2021 r. przez spółkę Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Wstęp

Niniejszy dokument stanowi realizację obowiązku spółki Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. (dalej: „J&J Poland” lub „Spółka”) dotyczącego publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej, określonego w art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587, dalej: „ustawa o CIT”).

J&J Poland wierzy, że do jej obowiązków jako osoby prawnej należy uczciwe wypełnianie obowiązków podatkowych, w tym związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, pełnienia funkcji płatnika PIT oraz ZUS, podatków od nieruchomości, należności celnych oraz podatków pośrednich. Spółka stosuję się do założeń polityki podatkowej przyjętej w ramach Grupy Johnson & Johnson (dalej: „Grupa” lub „Grupa J&J”), której jest członkiem, w tym dotyczących zarządzania ładem podatkowym w przedsiębiorstwie, stosowania się do powszechnie obowiązujących regulacji prawa podatkowego oraz relacji z przedstawicielami organów podatkowych oraz innymi przedstawicielami władzy publicznej.

W 2021 roku J&J Poland wypełniała swoje zobowiązania podatkowe zgodnie z polityką podatkową Grupy i w oparciu o zasady określone poniżej. 

 1. Informacje o stosowanych przez podatnika:
 1. Procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie:

Spółka, kierując się zasadami Grupy J&J, wypełnia wszystkie wymogi wynikające z obowiązującego w Polsce prawa podatkowego. Eksperci podatkowi zatrudniani przez Spółkę, zgodnie z polityką Grupy, zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów i posiadają szeroką wiedzę na temat odpowiednich przepisów i regulacji podatkowych. Spółka, w ramach swojej struktury organizacyjnej jako członek Grupy J&J wprowadziła rozbudowane mechanizmy kontroli dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości. Ponadto, Spółka przy wsparciu Grupy stale inwestuje w nowe technologie, celem ciągłego udoskonalania funkcjonujących w Spółce systemów.

Spółka jako członek Grupy J&J jest zobowiązana do przestrzegania rygorystycznych procedur wewnętrznych dotyczących realizacji obowiązków podatkowych. Działania Spółki, w zakresie przestrzegania standardów Grupy w odniesieniu do rozliczeń podatkowych są monitorowane przez kluczowych pracowników szczebla centralnego w Grupie tj. członków kierownictwa Grupy w zakresie podatków, członków działu audytu wewnętrznego oraz innych osób. Standardy działalności Spółki w zakresie podatków podlegają akceptacji Komisji Rewizyjnej Rady Dyrektorów, zgodnie z obowiązującymi w Grupie ramami zarządzania ryzykiem, które obejmują też ryzyko podatkowe.

Stosowanie się przez Spółkę do wymogów prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych, podatków od nieruchomości i podatków pośrednich podlegają nadzorowi Grupy, który jest sprawowany przez zatrudnionego na poziomie centralnym, Starszego Dyrektora ds. Operacji Podatkowych odpowiedzialnego za kwestie podatkowe na obszarze Europy, który podlega Globalnemu Wiceprezesowi ds. podatków. Dział podatkowy Grupy wspiera Spółkę w realizacji jej obowiązków podatkowych na terenie Polski. Dział ten składa się z ekspertów podatkowych odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Polsce, jak również dostosowaniem się Spółki do zmian wprowadzanych w prawie podatkowym. Eksperci ci posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowe wykonywania powierzonych zadań. W razie potrzeby, J&J Poland może współpracować lub zlecić część procesów podatkowych zewnętrznej firmie doradztwa podatkowego. Współpraca taka ma na celu w szczególności zapewnienie zgodności z wszelkimi nowymi regulacjami podatkowymi w Polsce.

 1. Dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej:

Spółka jako członek Grupy J&J dokłada wszelkich starań, aby obowiązki w obszarze księgowości i podatków, w tym współpracy z organami podatkowymi, były wypełniane w sposób profesjonalny, uczciwy oraz z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie komunikacji międzyludzkiej. J&J Poland ma niski poziom tolerancji na ryzyko podatkowe i odrzuca takie możliwości działania, które byłyby niezgodne z wartościami lub ugruntowaną reputacją Grupy. Gdy pojawiają się wątpliwości lub w razie uzasadnionej konieczności, Spółka konsultuje się zewnętrznymi doradcami lub organami administracji publicznej. Dotyczy to także ewentualnych dobrowolnych form współpracy Spółki z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka w 2021 r. nie korzystała z żadnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) – dalej: „Ordynacja podatkowa”, z podziałem na podatki, których dotyczą:

 

Rodzaj podatku

Informacja czy Spółka uiszczała podatek za 2021 r.

Podatki bezpośrednie

CIT

Podatnik

TAK

PIT

Płatnik

TAK

WHT

Płatnik

TAK

Podatki pośrednie

VAT

TAK

Akcyza

TAK

Cło

TAK

PCC

NIE

Podatki lokalne

Podatek od nieruchomości

NIE

Podatek od środków transportowych

NIE

Podatek leśny

NIE

Podatek rolny

NIE

 

 

Spółka jako polski rezydent podatkowy, posiadający w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT, oblicza i wpłaca miesięczne zaliczki na CIT w ustawowym terminie na zasadach uproszczonych. Spółka w ustawowym terminie złożyła również roczne zeznanie podatkowe za 2021 r.

Spółka dochowuje obowiązków wynikających z regulacji dotyczących cen transferowych i współpracuje w tym zakresie z zewnętrznym profesjonalnym podmiotem doradczym. Już na początku każdego roku Spółka podejmuje działania mające na celu terminowe wywiązanie się z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (Local File) w odniesieniu do transakcji kontrolowanych, które przekroczyły ustawowe progi, jak również przygotowania i złożenia sprawozdania tj. np. TPR-C, oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji i stosowanych cenach rynkowych.

Jako pracodawca, Spółka pełni także funkcję płatnika PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne wobec swoich pracowników. Spółka w ustawowym terminie złożyła do właściwego urzędu skarbowej deklaracje PIT-4R oraz
PIT-11.

W odniesieniu do obowiązków związanych z CIT, Spółka w 2021 r. pełniła również funkcję płatnika podatku dochodowego z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów przez podatników posiadających w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy (tzw. podatek u źródła). Spółka na bieżąco monitorowała płatności mogące podlegać podatkowi u źródła, w ustawowym terminie pobierała należny podatek u źródła i przekazywała go do właściwego urzędu skarbowego, Spółka złożyła w ustawowym w terminie deklarację CIT-10Z oraz informacje IFT-2R dot. 2021 r.

Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest również zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny. Spółka w 2021 r., co miesiąc, w ustawowym terminie, składała deklaracje VAT oraz Jednolite Pliki Kontrolne, zawierające informacje o sprzedaży opodatkowanej dokonanej przez Spółkę jak i o wysokości VAT naliczonego.

Spółka w 2021 r. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w terminach wyznaczonych przepisami prawa regulowała ponadto należności związane z podatkiem akcyzowym.

Spółka w 2021 r. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w terminach wyznaczonych przepisami prawa regulowała ponadto należności celne.

W 2021 roku Spółka nie złożyła do organów podatkowych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

 1. Informacje o:
 1. Transakcjach z podmiotami powiązanymiw rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

W 2021 r. następujące rodzaje transakcji dokonanych między Spółką, a podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT przekroczyły ww. próg 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, tj.:

 • sprzedaż towarów handlowych (typ A);
 • sprzedaż towarów handlowych (typ B);
 • transakcja depozytu;
 • uczestnictwo w systemie zarządzania płynnością finansową;
 • otrzymana przez J&J pożyczka.
 1. Planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu
  art. 11a ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT:

  W listopadzie 2021 r. podmiot dominujący w Grupie Johnson and Johnson ogłosił plan wydzielenia z Grupy (w tym także z J&J Poland) działu Consumer Health, który miałby tworzyć w przyszłości oddzielny podmiot notowany na giełdzie. Celem planowanego wydzielenia ma być umożliwienie zarówno Grupie Johnson & Johnson (w tym także J&J Poland) i jak i dywizji Consumer Health skupienia się w pełni na swoich celach strategicznych i przyśpieszenia rozwoju jako dwa oddzielne i niezależne podmioty. Planowane jest zakończenie procesu wydzielenia w ciągu 18 do 24 miesięcy, nie ma jednak pewności co do ostatecznego terminu planowanego wydzielenia lub tego, że wydzielenie zostanie zakończone.

  1. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
  1. Ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej:

  Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

  1. Interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej:

  Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.

  1. Wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.):

  Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

  1. Wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 143 ze. zm.).

  Spółka w 2021 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

  1. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej:

W 2021 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń na ww. terytoriach lub krajach (tj. w tzw. rajach podatkowych).