Informacja o strategii podatkowej realizowanej w 2020 r. przez spółkę Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Wstęp

Niniejszy dokument stanowi realizację obowiązku spółki Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. (dalej: „J&J Poland” lub „Spółka”) dotyczącego publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej, określonego w art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, dalej: „ustawa o CIT”).

J&J Poland wierzy, że do jej obowiązków jako osoby prawnej należy uczciwe wypełnianie obowiązków podatkowych, w tym związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, pełnienia funkcji płatnika PIT oraz ZUS, podatków od nieruchomości, należności celnych oraz podatków pośrednich. Spółka stosuję się do założeń polityki podatkowej przyjętej w ramach Grupy Johnson & Johnson (dalej: „Grupa” lub „Grupa J&J”), której jest członkiem, w tym dotyczących zarządzania ładem podatkowym w przedsiębiorstwie, stosowania się do powszechnie obowiązujących regulacji prawa podatkowego oraz relacji z przedstawicielami organów podatkowych oraz innymi przedstawicielami władzy publicznej.

W 2020 roku J&J Poland wypełniała swoje zobowiązania podatkowe zgodnie z polityką podatkową Grupy i w oparciu o zasady określone poniżej. 

 1. Informacje o stosowanych przez podatnika:
 1. Procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie:

Spółka, kierując się zasadami Grupy J&J, wypełnia wszystkie wymogi wynikające z obowiązującego w Polsce prawa podatkowego. Eksperci podatkowi zatrudniani przez Spółkę, zgodnie z polityką Grupy, zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów i posiadają szeroką wiedzę na temat odpowiednich przepisów i regulacji podatkowych. Spółka, w ramach swojej struktury organizacyjnej, jako członek Grupy J&J wprowadziła rozbudowane mechanizmy kontroli dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości. Ponadto, Spółka przy wsparciu Grupy stale inwestuje w nowe technologie, celem ciągłego udoskonalania funkcjonujących w Spółce systemów.

Spółka jako członek Grupy J&J jest zobowiązana do przestrzegania rygorystycznych procedur wewnętrznych dotyczących realizacji obowiązków podatkowych. Działania Spółki, w zakresie przestrzegania standardów Grupy w odniesieniu do rozliczeń podatkowych są monitorowane przez kluczowych pracowników szczebla centralnego w Grupie tj. członków kierownictwa Grupy w zakresie podatków, członków działu audytu wewnętrznego oraz innych osób. Standardy działalności Spółki w zakresie podatków podlegają akceptacji Komisji Rewizyjnej Rady Dyrektorów, zgodnie z obowiązującymi w Grupie ramami zarządzania ryzykiem, które obejmują też ryzyko podatkowe.

Stosowanie się przez Spółkę do wymogów prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych, podatków od nieruchomości i podatków pośrednich podlegają nadzorowi Grupy, który jest sprawowany przez zatrudnionego na poziomie centralnym, Starszego Dyrektora ds. Operacji Podatkowych odpowiedzialnego za kwestie podatkowe na obszarze Europy, który podlega Globalnemu Wiceprezesowi ds. podatków. Dział podatkowy Grupy wspiera Spółkę w realizacji jej obowiązków podatkowych na terenie Polski. Dział ten składa się z ekspertów podatkowych odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Polsce, jak również dostosowaniem się Spółki do zmian wprowadzanych w prawie podatkowym. Eksperci ci posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowe wykonywania powierzonych zadań. W razie potrzeby, J&J Poland może współpracować lub zlecić część procesów podatkowych zewnętrznej firmie doradztwa podatkowego. Współpraca taka ma na celu w szczególności zapewnienie zgodności z wszelkimi nowymi regulacjami podatkowymi w Polsce.

 1. Dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej:

Spółka jako członek Grupy J&J dokłada wszelkich starań, aby obowiązki w obszarze księgowości i podatków, w tym współpracy z organami podatkowymi, były wypełniane w sposób profesjonalny, uczciwy oraz z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie komunikacji międzyludzkiej. J&J Poland ma niski poziom tolerancji na ryzyko podatkowe i odrzuca takie możliwości działania, które byłyby niezgodne z wartościami lub ugruntowaną reputacją Grupy. Gdy pojawiają się wątpliwości lub w razie uzasadnionej konieczności, Spółka konsultuje się zewnętrznymi doradcami lub organami administracji publicznej. Dotyczy to także ewentualnych dobrowolnych form współpracy Spółki z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka w 2020 r. nie korzystała z żadnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą:

 

Rodzaj podatku

Informacja czy Spółka uiszczała podatek za 2020 r.

Podatki bezpośrednie

CIT

Podatnik

TAK

PIT

Płatnik

TAK

WHT

Płatnik

TAK

Podatki pośrednie

VAT

TAK

Akcyza

NIE

Cło

TAK

PCC

NIE

Podatki lokalne

Podatek od nieruchomości

NIE

Podatek od środków transportowych

NIE

Podatek leśny

NIE

Podatek rolny

NIE

 

Spółka jako polski rezydent podatkowy, posiadający w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT, oblicza i wpłaca miesięczne zaliczki na CIT w ustawowym terminie na zasadach uproszczonych. Spółka w ustawowym terminie złożyła również roczne zeznanie podatkowe za 2020 r.

Spółka dochowuje obowiązków wynikających z regulacji dotyczących cen transferowych i współpracuje w tym zakresie z zewnętrznym profesjonalnym podmiotem doradczym. Już na początku każdego roku Spółka podejmuje działania mające na celu terminowe wywiązanie się z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (Local File) w odniesieniu do transakcji kontrolowanych, które przekroczyły ustawowe progi, jak również przygotowania i złożenia sprawozdania tj. np. TPR-C, oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji i stosowanych cenach rynkowych.

Jako pracodawca, Spółka pełni także funkcję płatnika PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne wobec swoich pracowników. Spółka w ustawowym terminie złożyła do właściwego urzędu skarbowej deklaracje PIT-4R oraz
PIT-11.

Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest również zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny. Spółka w 2020 r., co miesiąc, w ustawowym terminie, składała deklaracje VAT oraz Jednolite Pliki Kontrolne, zawierające informacje o sprzedaży opodatkowanej dokonanej przez Spółkę jak i o wysokości VAT naliczonego.

Spółka w 2020 r. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w terminach wyznaczonych przepisami prawa regulowała ponadto należności celne.

W 2020 roku Spółka nie złożyła do organów podatkowych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

 1. Informacje o:
 1. Transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

W 2020 r. pięć rodzajów transakcji dokonanych między Spółką, a podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT przekroczyło ww. próg 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, tj.:

 • sprzedaż towarów handlowych (typ A);
 • sprzedaż towarów handlowych (typ B);
 • uczestnictwo w systemie zarządzania płynnością finansową;
 • otrzymana przez J&J pożyczka.
 1. Planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu
  art. 11a ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT:

W 2020 r. nie planowano, ani nie podjęto żadnych działań restrukturyzacyjnych.

 1. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
 1. Ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej:

Spółka w 2020 r. nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

 1. Interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej:

Spółka w 2020 r. złożyła jeden wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie VAT.

 1. Wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług:

Spółka w 2020 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

 1. Wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747):

Spółka w 2020 r. nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

 1. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej:

W 2020 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń na ww. terytoriach lub krajach (tj. w tzw. rajach podatkowych).