KLAUZULA INFORMACYJNA INFOLINIA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH - INFOLINIA JOHNSON & JOHNSON

1. Administrator danych

Administratorem danych osób telefonujących na infolinię Johnson & Johnson (dalej jako "Dane Osobowe" ) jest spółka JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa (dalej, jako " J & J" lub " my”, “ nam”, “ nas" ). Dane Osobowe będą przetwarzane przez J & J zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej " RODO" . Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych przez J & J zostały przedstawione poniżej oraz w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Przetwarzając Dane Osobowe J & J realizuje swój prawnie uzasadniony interes, jakim jest zapewnienie odpowiednich standardów obsługi, udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego oraz jego procedowanie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie Danych Osobowych niezbędnych do zgłoszenia reklamacji jest wymagane, a odmowa ich przekazania skutkuje brakiem możliwości przyjęcia zgłoszenia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne dla realizacji zgłoszenia (np. w celu kontaktu w związku ze zgłoszeniem).

3. Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć usługodawcy wspierający nas w przetwarzaniu danych osobowych, w tym podmioty należące do tej samej, co J & J Grupy kapitałowej. W szczególności mogą to być firmy, które zapewniają nam obsługę informatyczną, wspierają nas w obsłudze klientów lub świadczą nam usługi doradcze i consultingowe. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to, aby nasi pracownicy upoważnieni do przetwarzania Danych Osobowych przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

4. Transfer Danych Osobowych do państw trzecich

Ujawnienie Danych Osobowych niektórym z odbiorców skutkuje transferem tych danych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w których mogą obowiązywać inne niż w Unii Europejskiej przepisy o ochronie danych. Niektóre z tych krajów jak np. Argentyna lub Szwajcaria są uznawane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodny ze standardami UE i w związku z tym w odniesieniu do odbiorców zlokalizowanych w tych państwach nie wymaga się dodatkowych zabezpieczeń prawnych. W przypadku przesyłania danych do krajów, które nie zostały zatwierdzone w taki sposób, J & J zawsze dba o wdrożenie odpowiednich mechanizmów ochrony danych, w tym zapewnienie, że odbiorca jest związany Standardowymi Klauzulami Umownymi UE lub zatwierdzonym zgodnie z RODO kodeksem postępowania lub certyfikatem ochrony danych osobowych. Informację na temat tych środków można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych J & J na adres: [email protected].

5. Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące.

6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec J & J z następujących praw:

  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  2. prawa do żądania usunięcia jej Danych Osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  3. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej Danych Osobowych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  4. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez J & J w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z J & J kierując korespondencję na adres: ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, bądź na adres poczty elektronicznej: [email protected] jak również z Inspektorem Ochrony Danych J & J na adres e-mail: [email protected]. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez J & J o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez J & J do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).